Ochrana dat

1. Rozsah platnosti
Tato směrnice o ochraně dat platí pro Wuppermann AG (dále jen „Wuppermann“) a všechny společnosti v rámci koncernu.


2. Účel zpracování údajů
Wuppermann zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem provozování obchodní činnosti a plnění s tím spojených zákonných a smluvních povinností.


2.1 Zpracování osobních údajů zákazníků
Wuppermann ukládá a zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci a zákazníky za účelem tvorby nabídek a realizace zakázek, a z důvodu plnění s tím spojených smluvních a zákonných povinností. Za účelem plnění zákonných povinností jsou tyto údaje dále předávány úřadům a veřejným institucím.


2.2 Uchazeč
Za účelem výběru vhodného kandidáta na danou pracovní pozici v průběhu výběrového řízení elektronicky zpracováváme kontaktní údaje a podklady, které nám byly pro výběrové řízení poskytnuty.
V případě odmítnutí kandidáta zůstávají podklady pro výběrové řízení v evidenci pouze tehdy, pokud je k tomu udělen souhlas.


2.3 Internetové stránky a Cookies


2.3.1. Zjišťování údajů

Při návštěvě naší internetové prezentace je protokolována Vaše aktuálně používaná IP adresa, datum, čas, typ prohlížeče a operační systém Vašeho PC a stránek, které právě prohlížíte. Zpětné rozklíčování osobních údajů tak není z naší strany možné a ani toto nemáme v úmyslu.
Osobní údaje, které nám sdělíte např. prostřednictvím e-mailů (např. jméno a Vaše kontaktní údaje), jsou zpracovávány pouze pro korespondenci s Vámi a za účelem, pro který jste nám tyto údaje poskytli.
Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nepředáme třetí osobě, ledaže bychom k tomu byli ze zákona povinni nebo byste toto předtím výslovně povolil/a. Pokud k provádění a realizaci procesů zpracování využíváme služeb třetí osoby, dodržujeme ustanovení Spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG).


2.3.2. Doba trvání uložení dat
Osobní údaje, které jste nám sdělili prostřednictvím našich webových stránek, zůstávají uloženy do té doby, dokud není naplněn účel, kvůli kterému byly poskytnuty.


2.3.3. Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroj webové analytiky od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu, jak používáte webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookies o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla předávají na server Googlu v USA, kde jsou následně i ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran dohody o evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním těchto webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z Vašeho prohlížeče prostřednictvím Google Analytics s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Bližší informace naleznete na www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů).
Upozorňujeme, že tyto webové stránky byly rozšířeny o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované získávání IP adres (tzv. IP maskování).
Získávání dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Bude vám přidělen tzv. „opt-out cookie“, který zabrání získávání dat při Vašich příštích návštěvách těchto webových stránek:
Deaktivace Google Analytics


2.3.4. Vložená videa
Osoba zodpovědná za zpracování integrovala do těchto internetových stránek komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatné umístění videoklipů a ostatním uživatelům jejich rovněž bezplatné sledování, hodnocení a komentování. YouTube povoluje publikování všech druhů videí, takže jsou přes internetový portál dostupné kompletní filmy a televizní vysílání a také hudební videa, trailery nebo videa, která vytvořili sami uživatelé.

Provozující společností YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otevřením jedné z těchto stránek na této internetové stránce, kterou provozuje osoba zodpovědná za zpracování a do které byly integrovány komponenty YouTube (video YouTube), dá internetový prohlížeč v informačním technologickém systému dotčené osoby podnět, aby příslušné komponenty YouTube automaticky stáhly z YouTube zástupce příslušných komponentů YouTube. Další informace o YouTube si můžete vyžádat na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku z našich internetových stránek se příslušná osoba prohlíží.

Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na YouTube, pak YouTube při prohlížení podstránky obsahující video YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku na našich internetových stránkách si dotčená osoba prohlíží. YouTube a Google tyto informace shromažďují a přiřazují k příslušnému účtu dotčené osoby na YouTube.

YouTube a Google pak prostřednictvím komponentů YouTube vždy získají informaci o tom, že si dotčená osoba naše internetové stránky prohlížela, pokud je však dotčená osoba v okamžiku prohlížení našich internetových stránek zároveň přihlášena na YouTube, což se děje nezávisle na tom, zda dotčená osoba na video YouTube klikla či nikoliv. Pokud si takovéto zasílání těchto informací na YouTube a Google dotčená osoba nepřeje, může zabránit zasílání tím, že se před prohlížením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Ustanovení o ochraně údajů, která zveřejnil YouTube a která si lze vyžádat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, uvádějí informace o shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů ze strany YouTube a Google.

3. Zásady zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů vychází z přísných zásad, které považují ochranu a bezpečnost dat a práva dotčených osob za nejvyšší hodnoty.

Zákonnost a transparentnost
Zpracování údajů probíhá zákonnou cestou a v dobré víře. Dotčená osoba je při zjišťování údajů informována o plánovaném zpracování a nakládání s těmito údaji. Dotčené osoby tak budou informovány přinejmenším o následujících bodech:

  • Správce údajů
  • Účel zpracování údajů
  • Právní základ zpracování


Účelovost
Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.


Minimalizace údajů
Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné. Pokud je to pro požadovaný účel možné a finančně přiměřené, jsou zpracovávány pouze anonymizované údaje.


Omezení ukládání a mazání
Osobní údaje budou smazány, jakmile pomine účel, kvůli němuž byly původně zjišťovány, a pokud jejich smazání nebudou bránit zákonné povinnosti tato data uchovávat.
Pokud v jednotlivých případech bude existovat chráněný zájem tyto údaje uchovávat, zůstanou tyto uchovány do doby, dokud nebude tento chráněný zájem právně objasněn.


Bezpečnost dat
Pro osobní údaje platí povinnost mlčenlivosti. S údaji je třeba nakládat důvěrně a budou přijata přiměřená organizační a technická opatření, která budou údaje chránit před neoprávněným přístupem, neoprávněnou manipulací nebo předáváním a před ztrátou a zničením.


Věcná správnost
Osobní údaje je třeba zachovávat v jejich správné, kompletní a aktuální podobě. Budou přijata přiměřená opatření, aby byly zastaralé, nesprávné nebo neúplné údaje v případě potřeby opraveny.


4. Povinná mlčenlivost
Všichni zaměstnanci Wuppermann a zaměstnanci společností v rámci koncernu jsou smluvně zavázáni k zachování mlčenlivosti a jsou pravidelně upozorňováni na nutnost bezpečného nakládání s osobními a dalšími kritickými údaji a v těchto otázkách školeni.


5. Bezpečnost dat
Ochrana důvěrnosti, disponibility a integrity údajů je zásadním úkolem společnosti Wuppermann. To platí stejnou měrou pro provozní tajemství, klientské údaje, osobní údaje a jiné kritické informace.
K tomuto účelu jsou etablována a trvale zlepšována technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající známému stavu techniky, mezinárodně uznávané dobré praxi a bezpečnostním standardům.


6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě otázek týkajících získávání, zpracovávání nebo využívání osobních údajů, nebo v případě poskytnutí informací ohledně opravy, zablokování nebo vymazání dat se obraťte poštou nebo e-mailem na níže uvedené adresy. Na těchto adresách zároveň můžete kdykoli požádat o informace, jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy, můžete požádat o jejich změnu, zablokování nebo vymazání.
Pověřená místa ve smyslu GDPR jsou:


Leverkusen, Německo
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com


Moerdijk, Nizozemí
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com


Altmünster, Rakousko
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com


Judenburg, Rakousko
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com


Małomice, Polsko
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Malomice
Telefon +48 68 3780 - 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com


Györ, Maďarsko
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com


Bukarest, Rumunsko
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
Romania
Telefon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com

7. Práva dotčených osob
Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje Wuppermann zpracovává, má kdykoli možnost odvolat se na vlastní práva dotčené osoby a tato uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Wuppermann.
Pro uplatnění práv dotčených osob se můžete kdykoli obrátit písemně e-mailem na datenschutz(at)wuppermann.com, příp. využít kontaktní adresu příslušného pověřence.


Informace
Dotčené osoby mohou kdykoli požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou v souvislosti s nimi zpracovávány a pro jaké účely.


Oprava
Dotčené osoby mají právo požadovat okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se jejich osoby.


Omezení
Dotčené osoby mají právo omezit zpracování, pokud je sporná správnost údajů týkajících se jejich osoby, pokud je zpracování nezákonné, pokud údaje nejsou nadále zapotřebí, nebo pokud dotčené osoby odmítly zpracování.


Odvolání
Dotčené osoby mají právo kdykoli vznést námitky proti zpracování údajů týkajících se jejich osoby.


Převoditelnost
Dotčené osoby mají právo dostat údaje týkajících se jejich osoby, které dali k dispozici společnosti Wuppermann, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Navíc mají právo požadovat převedení těchto údajů na jiného pověřence, pokud je to technicky proveditelné.
Převoditelnost platí pouze pro osobní údaje, které jsou zpracovávány pomocí automatických postupů.


Výmaz - právo být zapomenut
Dotčená osoba má právo požadovat okamžitý výmaz údajů týkajících se její osoby, pokud chybí nebo přestal platit právní podklad pro zpracování údajů, je podána námitka proti zpracování údajů, zpracování údajů je protiprávní a neexistují žádné zákonné povinnosti tyto údaje uchovávat, které by bránily jejich vymazání.
Bezpečnost dat má vysokou důležitost také v souvislosti s právy dotčené osoby, a proto uplatnění těchto práv je možné pouze po nesporné identifikaci dotčené osoby.
Kdykoli máte navíc právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. Předávání údajů
Předávání osobních údajů příjemci mimo skupinu společností nebo příjemci mimo EU probíhá pouze v souladu s platnými zákony, na právním podkladě a při dodržení nejvyššího stupně mlčenlivosti a bezpečnosti dat.
V rámci realizace zpracovávání na půdě koncernu dochází k výměně osobních údajů mezi podniky skupiny Wuppermann. Wuppermann při zpracování údajů využívá různých zpracovatelů. Všichni zpracovatelé jsou na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zavázáni k dodržování zákonem stanovených, platných nařízení na ochranu osobních údajů.


9. Neustálá kontrola a zlepšování
Na neustálé zlepšování kvality a procesů klademe u Wuppermanna velký důraz.
Aby byl zajištěn optimální průběh opatření na ochranu dat, probíhá neustále sledování dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, platných zákonů i účinnosti opatření na zajištění ochrany a bezpečnosti dat a následně jejich vylepšování.