Privacy

1.     Werkingssfeer

Deze gegevensbeschermingsrichtlijn geldt voor Wuppermann AG (hierna “Wuppermann” genoemd) en alle concernvennootschappen.

2.     Doel van de gegevensverwerking

Wuppermann verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, partners, klanten en leveranciers met het doel om zakelijke activiteiten te verrichten en om de wettelijke alsmede contractuele verplichtingen na te komen die daarmee samenhangen.

2.1   Verwerking van klantgegevens

Wuppermann verwerkt de door belanghebbenden en klanten verstrekte persoonsgegevens en slaat deze op voor het aanmaken van offertes en het afwikkelen van opdrachtverstrekkingen alsmede ter nakoming van de hiermee samenhangende contractuele en juridische verplichtingen. Om juridische verplichtingen na te komen, worden de gegevens bovendien doorgegeven aan overheidsinstanties en openbare organen.

2.2   Sollicitanten

De in het kader van een sollicitatie verstrekte contactgegevens en sollicitatiestukken verwerken wij elektronisch voor het selecteren van geschikte kandidaten voor een dienstbetrekking.

In geval van een afwijzing blijven de sollicitatiestukken alleen in onze administratie indien u daarmee instemt.

2.3   Website & cookies

2.3.1. Verzameling van gegevens

Tijdens een bezoek aan onze website worden het op dat moment door uw pc gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc en de door u bekeken pagina's geregistreerd. Wij kunnen en wensen hiermee echter geen persoonsgegevens te achterhalen.

De persoonsgegevens die u aan ons bijv. via e-mail verstrekt (zoals uw naam en contactgegevens), worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen met het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld.

Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens niet met derden zullen delen, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht of u vooraf uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven. Voor zover wij voor het uitvoeren en afwikkelen van verwerkingsprocessen gebruikmaken van diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG) nageleefd.

2.3.2. Duur van de opslag

Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt via onze website, worden slechts zolang opgeslagen totdat het doel waarvoor de gegevens aan ons werden toevertrouwd, verwezenlijkt is.

2.3.3. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres van tevoren echter door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres door Google aan een server in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen, en om nog andere diensten in verband met het websitegebruik en het internetgebruik tegenover de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de browser plug-in downloadt en installeert die beschikbaar is op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Nadere informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om het geanonimiseerd vastleggen van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

U kunt het vastleggen door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat het toekomstige vastleggen van uw gegevens als u deze website bezoekt voorkomt:
Google Analytics deactiveren.

2.3.4. Gebruikmaking van video's

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van YouTube in deze website geïntegreerd. YouTube is een online videoportaal dat videopublishers de mogelijkheid biedt om videoclips gratis te publiceren en andere gebruikers de mogelijkheid biedt ze gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door de gebruiker zelf zijn gemaakt, via het internetportaal worden bekeken.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, zal de internetbrowser als gevolg van de YouTube-component in kwestie automatisch een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube downloaden op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/nl/. In het kader van dit technische proces weten YouTube en Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt.

Wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt bezocht en als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Die informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het YouTube-account van de betrokkene in kwestie.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het moment van toegang tot onze website tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube. Dat gebeurt los van het feit of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan hij de overdracht voorkomen door zich uit te loggen bij YouTube voor hij naar onze website te surft.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften die beschikbaar zijn op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

3.     Principes van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op strikte principes die bescherming en veiligheid van gegevens alsmede de rechten van betrokkenen zeer hoog in het vaandel hebben staan.

Rechtmatigheid & transparantie

De gegevensverwerking geschiedt op rechtmatige wijze en te goeder trouw. De betrokkene wordt bij het verzamelen van de gegevens geïnformeerd over de geplande verwerking en de omgang met de gegevens. Betrokkenen worden aldus ten minste over de volgende punten geïnformeerd:

  • verantwoordelijke voor de gegevensverwerking;
  • doel van de gegevensverwerking;
  • wettige grondslag van de verwerking.

 

Doel

De gegevens worden voor vastgelegde, eenduidige en legitieme doelen verzameld en verwerkt. De verwerking van de gegevens vindt niet plaats op een manier die niet overeenkomt met deze doelen.

Minimalisering van gegevens

Er worden alleen gegevens verzameld en verwerkt die dwingend noodzakelijk zijn voor de vermelde doelen. Indien het voor het verwezenlijken van het doel mogelijk is en de moeite en inzet gepast zijn, worden alleen geanonimiseerde gegevens verwerkt.

Opslagbeperking en verwijdering

Persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, wegvalt en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering niet verhinderen.

Wanneer er in een individueel geval belangen met betrekking tot deze gegevens bestaan die beschermd moeten worden, dan blijven deze gegevens in bewaring totdat het belang dat beschermd moet worden juridisch is opgehelderd.

Veiligheid van gegevens

Voor persoonsgegevens geldt de geheimhouding van gegevens. Bij het omgaan met gegevens moeten deze vertrouwelijk worden behandeld en worden ze door adequate organisatorische en technische maatregelen beschermd tegen onbevoegde toegang, onrechtmatige manipulatie of doorgifte alsmede tegen verlies en vernietiging.

Inhoudelijke juistheid

Persoonsgegevens moeten juist, volledig en actueel worden gehouden. Er worden gepaste maatregelen getroffen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

4.     Verplichting tot geheimhouding van gegevens

Alle medewerkers van Wuppermann en de medewerkers van de concernvennootschappen zijn contractueel verplicht tot geheimhouding en worden regelmatig gewezen op en getraind in de veilige omgang met persoonlijke en andere kritische gegevens.

5.     Veiligheid van gegevens

De bescherming van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens is een belangrijke taak van Wuppermann. Dit geldt in gelijke mate voor bedrijfsgeheimen, klantgegevens, persoonsgegevens en andere kritische informatie.

Voor dit doel worden er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek en volgens internationaal erkende best practices en veiligheidsstandaards opgesteld en voortdurend verbeterd.

6.     Functionaris gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of in geval van inlichtingen, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u zich per post of e-mail wenden tot de hieronder genoemde adressen. Op deze adressen kunt u ook altijd uw bij ons opgeslagen gegevens laten opvragen, wijzigen, blokkeren of verwijderen.

Verantwoordelijke kantoren zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) zijn:

Leverkusen, Duitsland
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefoon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com

Moerdijk, Nederland
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefoon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com

Altmünster, Oostenrijk
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefoon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com

Judenburg, Oostenrijk
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefoon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com

Małomice, Polen
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Malomice
Telefoon +48 68 3780 - 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com

Györ, Hongarije
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefoon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com

Bukarest, Roemenië
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
Romania
Telefoon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com

7.     Rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene van wie persoonsgegevens door Wuppermann worden verwerkt, heeft te allen tijde de mogelijkheid zich te beroepen op zijn/haar eigen rechten en deze rechten bij de functionaris gegevensbescherming van Wuppermann te doen gelden.

Om uw recht als betrokkene uit te oefenen, kunt u zich te allen tijde schriftelijk per e-mail wenden aan datenschutz@wuppermann.com of aan het contactadres van de betreffende verantwoordelijke.

Inlichtingen

Betrokkenen kunnen altijd inlichtingen vragen over welke persoonsgegevens over hen worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

Correctie

Betrokkenen hebben het recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hen betrekking hebben.

Beperking

Betrokkenen hebben het recht op beperking van de verwerking wanneer de juistheid van de gegevens die op hen betrekking hebben wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerking, of de betrokkenen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking.

Intrekking

Betrokkenen hebben het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hen betreffen.

Overdraagbaarheid

Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens die hen betreffen en die zij aan Wuppermann hebben verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en in machine-leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebben zij het recht om overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

De overdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die met behulp van geautomatiseerde processen verwerkt worden.

Verwijdering – recht op vergeten worden

De betrokkene heeft het recht om onmiddellijke verwijdering te vragen van de persoonsgegevens die hem/haar betreffen wanneer de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking ontbreekt of wegvalt, bezwaar wordt gemaakt tegen de gegevensverwerking, de gegevensverwerking onrechtmatig is en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn waardoor een verwijdering onmogelijk wordt.

De veiligheid van gegevens heeft ook met betrekking tot de rechten van betrokkenen hoge prioriteit, waardoor het doen gelden van rechten van een betrokkene slechts mogelijk is nadat zijn/haar identiteit zonder enige twijfel is vastgesteld.

Bovendien hebben zij te allen tijde het recht op het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens.

8.     Doorsturen van gegevens

Het doorsturen van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de ondernemingsgroep alsmede aan ontvangers in derde landen binnen de EU geschiedt alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving en op basis van rechtmatigheid, en met naleving van de hoogste vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens.

In het kader van de afwikkeling van verwerkingen binnen het gehele concern vindt er een uitwisseling plaats van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Wuppermann Groep.

Wuppermann maakt bij verwerkingen gebruik van verschillende verwerkers. Alle verwerkers zijn op grond van een verwerkingsovereenkomst contractueel gebonden aan het nakomen van de wettelijk geldende privacybepalingen.

9.     Continue controle en verbetering

De continue verbetering van de kwaliteit en processen heeft bij Wuppermann zeer hoge prioriteit.

Het naleven van de richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming alsmede de geldende wetgeving en de effectiviteit van de maatregelen betreffende de gegevensbescherming en veiligheid van gegevens wordt voortdurend gemeten en verbeterd, zodat een optimaal proces van de privacymaatregelen kan worden gegarandeerd.