Ochrona danych

1. Zakres obowiązywania
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje dla Wuppermann AG (dalej zwana „Wuppermann“) i wszystkich spółek koncernowych.

2. Cel przetwarzania danych
Wuppermann przetwarza dane osobowe pracowników, partnerów, klientów i dostawców w celu świadczenia czynności handlowej i pełnienia związanych z nią wymagań ustawowych i umownych.

2.1 Przetwarzanie danych klientów
Wuppermann zapisuje i przetwarza udostępnione przez osoby zainteresowane i klientów dane osobowe w celu sporządzenia ofert i wykonywania zleceń oraz spełniania związanych z nimi obowiązków umownych i prawnych. W celu wykonywania obowiązków prawnych dane są przekazywane do urzędów i jednostek publicznych.

2.2 Kandydat
Przetwarzamy elektronicznie przekazane dane kontaktowe i dokumenty aplikacyjne w celu wybrania odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata dokumenty aplikacyjne przechowywane są wyłącznie w ewidencji, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.

2.3 Strona internetowa & pliki cookies
2.3.1. Pobieranie danych
Podczas odwiedzin naszej oferty internetowej protokołowany jest aktualnie używany przez Państwa komputer adres IP, data i godzina, rodzaj przeglądarki i system operacyjny w Państwa komputerze, jak i oglądane przez Państwo strony. W związku z tym nie mamy możliwości, jak i zamiaru wiązać tych danych z Państwa danymi osobowymi

Dane osobowe, które przekazują nam Państwo np. drogą mailową (jak Państwa nazwisko i dane kontaktowe) przetwarzane są wyłącznie w celu wymiany korespondencji, jak i w celu, w którym udostępnili nam Państwo dane.

Zapewniamy, że nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba że, bylibyśmy do tego zobowiązani ustawowo lub uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Jeżeli będziemy korzystać z usług osób trzecich w celu przeprowadzenia i wykonania procesów przetwarzania, stosujemy się do postanowień federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

2.3.2. Czas przechowywania
Dane osobowe, które są nam przekazywane za pośrednictwem strony, przechowywane są wyłącznie do momentu wykonania celu, w którym zostały przekazane.

2.3.3. Google Analytics
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies“ (ciasteczek), danych tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony, zawarte w plikach cookie, a dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są na serwer Google do USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu skasowaniu. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny aktywności strony w sieci, sporządzenia raportów z aktywności strony dla użytkownika strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google. Możliwe jest zablokowanie instalacji plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku może wystąpić niemożność korzystania z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczących korzystania ze strony przez Państwa (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google , poprzez pobranie i załadowanie wtyczki, dostępnej pod następującym adresem:(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Więcej informacji można znaleźć pod tools.google.com/dlpage/gaoptout (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych).

Informujemy, że na tej stronie internetowej funkcja Google Analytics rozszerzona została o kod „gat._anonymizeIp();”, co pozwoli zagwarantować zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. IP-Masking).

Można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:
Dezaktywowanie Google Analytics

2.3.4. Zamieszczanie filmów wideo
Niniejsza strona internetowa korzysta z zamieszczanych filmów wideo w celu lepszej wizualizacji naszego przedsiębiorstwa i naszych ofert. W celu zagwarantowania lepszej wydajności korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, przede wszystkim YouTube, spółka córka Google. Poprzez dodanie wideo z YouTube ze względów technicznych zachodzi konieczność wywołania serwerów YouTube. Związane z tym wykorzystywanie danych dostępne jest w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na surowych zasadach, które za najwyższe dobro poczytują ochronę i bezpieczeństwo danych oraz praw osób zainteresowanych.

Podstawa prawna & przejrzystość
Dane przetwarzane są zgodnie z prawem i w rzetelny sposób.  Podczas pobierania danych zainteresowana osoba zostanie poinformowana o planowanym przetwarzaniu i sposobie postępowania z danymi. Osoby zainteresowane informowane są co najmniej o następujących kwestiach:

  • osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
  • cel przetwarzania danych
  • podstawa prawna przetwarzania danych


Celowość
Dane pobierane i przetwarzane są w określonych, jasnych i legalnych celach. Dane nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Minimalizowanie danych
Pobierane i przetwarzane są wyłącznie te pliki, które są wymagane w podanym celu. Przetwarzane są dane anonimizowane, o ile tym sposobem można osiągnąć dany cel, a wydatek na to jest stosowny.

Ograniczenie zapisywania i usuwanie
Dane osobowe są usuwane natychmiastowo po osiągnięciu celu, dla którego pierwotnie były pobierane, oraz po upływie ustawowych terminów przechowywania.

W pojedynczych przypadkach podlegających ochronie interesów w związku z tymi plikami, dane są dalej przechowywane do momentu wyjaśnienia interesu podlegającego ochronie.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe objęte są tajemnicą danych. Z danymi należy postępować w sposób poufny i należy je chronić przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, nieprawidłową manipulacją i przekazywaniem oraz utratą i zniszczeniem poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

Rzeczowa podstawa prawna
Dane osobowe muszą być prawidłowe, kompletne i aktualne. Podejmowane są odpowiednie środki, mające na celu poprawę danych przedawnionych, nieprawidłowych lub niekompletnych.

4. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych
Wszyscy pracownicy Wuppermann i pracownicy spółek koncernowych są ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy i regularnie są informowani oraz szkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzeni się z danymi personalnymi i innymi danymi krytycznymi.

5. Bezpieczeństwo danych
Ochrona poufności, dostępności i integralności danych stanowi zasadnicze zadanie Wuppermann. Obowiązuje to w tym samym stopniu dla tajemnic zakładowych, danych klienta, danych osobowych i innych krytycznych informacji.

W tym celu ustanowione oraz ulepszane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki i międzynarodowo przyjętymi praktykami oraz standardami bezpieczeństwa.

6. Inspektor Ochrony Danych
W przypadku pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podczas ujawniania, korekty, blokowania lub usuwania danych prosimy o kontakt drogą pocztową lub elektroniczną na poniżej podane adresy. Pod tymi adresami można również w każdym momencie zapytać się o przechowywane dane, zmienić, zablokować lub usunąć je.

Jednostki odpowiedzialne w rozumieniu europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE-RODO):

Leverkusen, Niemcy
Ottostraße 5
D-51381 Leverkusen
Telefon +49 2171 50 00 800
datenschutz(at)wuppermann.com

Moerdijk, Holandia
Vlasweg 15
Havenno. 175
NL-4782 PW Moerdijk
Telefon +31 168 357 100
gegevensbescherming_wsn(at)wuppermann.com

Altmünster, Austria
Großalmstraße 7
A-4813 Altmünster
Telefon +43 50 910 500
datenschutz_wmt(at)wuppermann.com

Judenburg, Austria
Gußstahlwerkstraße 23
A-8750 Judenburg
Telefon +43 50 910 400
datenschutz_wa(at)wuppermann.com

Małomice, Polska
Ul. Fabryczna 3
PL-67-320 Małomice
Telefon +48 68 3780 – 101
rodo_wpl(at)wuppermann.com

Györ, Węgry
H-9071 Gönyű, 098/2 Hrsz
Telefon + 36 30 515 3685
adatvedelem_wh(at)wuppermann.com

Bukarest, Rumunia
Str. Frumoasa Nr. 41, Pod, Birou 2 Sector 1
RO-010986 Bucureşti
Romania
Telefon +40 (0) 31 620 08 66
protectiadatelor_ro(at)wuppermann.com

Jednostki odpowiedzialne za siedziby, które sprzedały w dniu 1.1.2018 grupę Wuppermann:

WECUBEX Holding GmbH
Rothenburger Straße 42
91593 Burgbernheim
dsvgo(at)wecubex.com

7. Prawa osób zainteresowanych
Każda zainteresowana osoba, której Wuppertal będzie przetwarzać dane osobowe, w każdej chwili ma możliwość powołać się na własne prawa i zażądać ich wykonania u osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

W celu skorzystania z tych praw można zwrócić się do osoby odpowiedzialnej pod adresem datenschutz(at)wuppermann.com lub bezpośrednio pisać na adres danej osoby odpowiedzialnej.

Informowanie
Osoby zainteresowane mogą w każdej chwili żądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe są przetwarzane i jakiemu celowi służy to przetwarzanie.

Korekta
Osoby zainteresowane mają prawo żądać niezwłocznej korekty ich danych osobowych.

Ograniczenie
Osoby zainteresowane mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane nie są poprawne, przetwarzane są w nieprawidłowy sposób, dane nie są dłużej potrzebne lub osoba zainteresowana odmawia ich przetwarzania.

Prawo odstąpienia od powyższej deklaracji
Osoby zainteresowane mają prawo w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania ich danych osobowych.

Przenoszenie
Osoby zainteresowana mają prawo, by dotyczące ich dane osobowe, które udostępniły firmie Wuppermann przechowywane były w strukturyzowanym, powszechnym i odczytywanym na komputerach formacie. Dodatkowo mają prawo zażądać przenoszenie tych danych na inne osoby zainteresowane, o ile jest to technicznie możliwe.

Przenoszenie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które są przetwarzane w sposób automatyczny.

Usuwanie - prawo do usunięcia danych
Osoby zainteresowane mają prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych, jeżeli brakuje lub nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych, odmówiono przetwarzania danych, dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy i żaden z terminów przechowywania nie uniemożliwia ich usunięcia.

Bezpieczeństwo danych ma duże znaczenie dla praw osób zainteresowanych, z tego względu dochodzenie praw osób zainteresowanych możliwe jest wyłącznie po dokładnej identyfikacji osoby zainteresowanej.

Dodatkowo mają Państwo prawo do składania zażaleń do organów ochrony danych.

8. Przekazywanie danych
Przekazywanie danych osobowych odbiorcy poza grupą przedsiębiorstw, jak i odbiorcom w krajach trzecich UE następuje wyłącznie zgodnie z obowiązującymi ustawami i prawami, jak i zachowaniem najwyższej poufności i ochrony danych.

W ramach koncernowej realizacji przetwarzania danych następuje wymiana danych osobowych między przedsiębiorstwami grupy Wuppermann. Wymiana ta regulowana jest zasadą Binding Corporate Rules i stanowi jednolity standard ochrony i odpowiedniego przetwarzania danych.

Wuppermann korzysta z usług przetwarzania różnych wykonawców zleceń. Wykonawcy usług związani są umownie stosowaniem się do obowiązujących, ustawowych postanowień w zakresie ochrony danych.

9. Stała kontrola i ulepszanie
Stałe ulepszanie jakości i procesów ma bardzo duże znaczenie dla Wuppermann.

Stosowanie się do wytycznych w zakresie ochrony danych, jak i obowiązujących ustaw oraz środków ochrony i bezpieczeństwa danych są stale mierzone i ulepszane w celu zagwarantowania optymalnego procesu środków ochrony danych.