Proces heat-to-coat firmy Wuppermann oszczędza 31 % CO2

Grupa Wuppermann zleciła Instytutowi Fraunhofera ds. technologii w zakresie środowiska, bezpieczeństwa i energii (UMSICHT) zbadanie wpływu na środowisko stosowanego przez Grupę Wuppermann procesu cynkowania taśmowego "heat to coat" i porównanie go z konwencjonalnym procesem cynkowania taśm walcowanych na zimno. Wynik wyraźnie pokazuje, że tam, gdzie obszary zastosowania taśmy ocynkowanej walcowanej na gorąco i taśmy ocynkowanej walcowanej na zimno pokrywają się, proces firmy Wuppermann jest korzystniejszy pod względem bilansu CO2.

Instytut Fraunhofera sporządził ocenę cyklu życia zgodnie z normą DIN EN ISO 14040 i ocenił wpływ na środowisko jako wpływ na klimat w ekwiwalencie CO2 na kg (CO2-eq./kg) taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Analizując zakłady produkcyjne firmy Wuppermann działające w obszarze produktów płaskich wyłania się następujący obraz:
Procesy cynkowania z obróbką końcową powodują o 31% niższą emisję CO2 w zakładzie w Moerdijk (NL) (0,126 kg CO2-eq./kg) i o 43% niższą emisję CO2 w zakładzie w Judenburgu (AT) (0,105 kg CO2-eq./kg) niż proces referencyjny (0,183 kg CO2-eq./kg). Dzięki zintegrowanemu procesowi firmy Wuppermann uwzględniona została również emisja CO2 podczas trawienia. W tej tak zwanej analizie "gate-to-gate" nie uwzględnia się wpływu na środowisko materiału wyjściowego do produkcji taśm walcowanych na gorąco.

Dzięki stosowaniu procesu Wuppermanna w zakładach w Moerdijk i Judenburgu oszczędzanych jest ok. 40 000 ton CO2 rocznie

Przy rocznym wolumenie cynkowania wynoszącym około 600 000 ton, oszczędność CO2 w zakładzie w Moerdijk wynosi 34 200 ton. W Judenburgu oszczędność CO2 wynosi 4 680 ton przy wolumenie ok. 60 000 ton.
Największym czynnikiem wpływającym na wartość bilansu CO2 jest zużycie energii. Źródło energii ma więc ogromne znaczenie. Świadczy o tym również porównanie obu zakładów. Obliczenia WSN opierają się głównie na energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych w Holandii. Kalkulacja WA opiera się głównie na ekologicznie wytwarzanej, austriackiej energii elektrycznej. Jest to częściowo przyczyną znacznie lepszego bilansu ekologicznego ocynkowanej taśmy stalowej z Judenburga w porównaniu z Moerdijk.


Dlaczego proces cynkowania firmy Wuppermann jest bardziej przyjazny dla CO2 niż standardowy proces dostępny na rynku?

Proces cynkowania stosowany w firmie Wuppermann przynosi korzyści w odniesieniu do bilansu ekologicznego. Zwykły proces cynkowania taśm walcowanych na zimno wymaga wyżarzania taśmy stalowej do temperatury 750° C w dużym piecu wyżarzającym opalanym gazem ziemnym lub hutniczym. Produktem jego spalania jest CO2, który jest uwalniany do atmosfery. Następnie taśma musi zostać schłodzona do temperatury cynkowania. Proces heat-to-coat firmy Wuppermann wykorzystuje mały, indukcyjnie ogrzewany piec, który w ciągu kilku sekund podgrzewa taśmę stalową do temperatury cynkowania 460 - 480° C. Dzięki temu rezygnuje się z energochłonnego wyżarzania rekrystalizacyjnego w temperaturze ok. 750° C.

Metodyka badania "Wpływ na środowisko procesu cynkowania taśmy metodą heat to coat w Grupie Wuppermann".

Instytutowi Fraunhofera UMSICHT zlecono sporządzenie bilansu gazów cieplarnianych dla procesu cynkowania taśmowego Grupy Wuppermann i porównanie go z powszechnie stosowanym na rynku procesem cynkowania taśm walcowanych na zimno. Badanie przeprowadzono na podstawie bilansu ekologicznego lub analizy cyklu życia zgodnie z normą DIN EN ISO 14040. Stanowi to ramy dla oceny potencjalnego wpływu systemu produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Sporządzenie oceny podzielone jest na cztery fazy: Określenie celu i zakresu oceny, inwentaryzacja cyklu życia, ocena wpływu i ewaluacja. Bilans oferuje możliwość rejestrowania wszystkich istotnych potencjalnych oddziaływań (ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych) na elementy środowiska. Wpływ na klimat przedstawiono w kg ekwiwalentu CO2 na kg (CO2-eq./kg) taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo. Wpływ na środowisko wszystkich innych emisji gazów cieplarnianych, np. metanu, jest przeliczany na znormalizowaną wartość porównywalną z CO2.

Aby ocenić całkowity wpływ na środowisko naturalne spowodowany produkcją jednego kilograma taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo Z214 (powłoka cynku 214 g/m2 ) lub Z558 (powłoka cynku 558 g/m2 ), konieczne jest rozszerzenie przestrzeni systemowej. Rzeczywista ocena cyklu życia obejmuje zatem nie tylko dane pierwotne dotyczące samego procesu cynkowania, ale także dane wtórne dotyczące procesów niższego i wyższego rzędu. Obejmuje to przede wszystkim produkcję cynku, dostarczanie energii elektrycznej oraz transport surowców do zakładów.
W przypadku procesu referencyjnego wykorzystano publicznie dostępne dane dotyczące produkcji taśm walcowanych na gorąco, produkcji taśm stalowych walcowanych na zimno oraz produkcji blach ocynkowanych metodą cynkowania na zimno. o grubości warstwy cynku 275 g/m2.

Aby móc odnieść się do grubości warstwy cynku Z275 w procesie cynkowania taśm walcowanych na zimno, w obliczeniach porównawczych odpowiednio skorygowano średnią grubość warstwy cynku dla WSN (Z214) i WA (Z558). Dostępna ocena cyklu życia to przede wszystkim tzw. analiza gate-to-gate. Granicę systemu wyznacza "brama zakładu". W centrum uwagi znajduje się wpływ procesu cynkowania na środowisko. W obliczeniach uwzględniono jedynie niewielką emisję CO2 spowodowaną transportem taśmy walcowanej na gorąco do zakładów. Ponieważ proces heat-to-coat firmy Wuppermann przebiega przez połączoną trawialnię i ocynkownię, w ocenie cyklu życia uwzględniono również proces trawienia. W procesie referencyjnym trawienie nie zostało ujęte, ponieważ odbywa się ono w oddzielnym etapie przed walcowaniem na zimno. Oddziaływanie trawienia na środowisko ma wpływ na ocenę cyklu życia Wuppermann, co oznacza, że jest ona nieco gorsza w bezpośrednim porównaniu tych procesów.

Jeśli granice systemu procesu referencyjnego zostaną rozszerzone o wszystkie etapy procesu, które występują między ukończeniem taśmy walcowanej na gorąco a gotową taśmą stalową ocynkowaną, przewaga procesu Wuppermanna wzrasta nawet do 48% w przypadku zakładu w Niderlandach i do 56% w przypadku produkcji w Judenburgu w Austrii.

Badanie środowiskowe Fraunhofer UMSICHT 2020

W górę
Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych

Na naszej stronie jest tylko kilka rodzajów plików cookies: pliki cookies niezbędne z technicznego punktu widzenia do zapewnienia funkcjonalności strony, pliki cookies umożliwiające zbieranie anonimowych statystyk (Matomo) oraz pliki cookies decydujące o możliwości bezpośredniego ładowania zewnętrznych elementów medialnych. W każdej chwili mogą Państwo edytować/dopasować swoją zgodę poprzez link znajdujący się w stopce strony (Ustawienia plików cookies).

Do czego wykorzystujemy i jakie pliki cookies...

Oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, stosujemy pliki cookies do zbierania anonimowych statystyk (Matomo). Używamy ich tylko wewnętrznie, aby Państwa wizyta na stronie była jak najbardziej komfortowa. Dane nigdy nie są wykorzystywane do innych celów ani nawet nie są udostępniane osobom trzecim. Nasza strona internetowa udostępnia również dużą liczbę filmów, które są hostowane przez dostawców zewnętrznych (takich jak Youtube i Vimeo). Jeśli zezwolą Państwo na integrację zewnętrznych treści medialnych, wszystkie filmy zostaną wyświetlone bez dodatkowego, indywidualnego zapytania.

Dziękujemy, Państwa ustawienia dotyczące plików cookies zostały zapisane.